Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely


Odosielateľ formulára označením políčka Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely vo formulároch na stránke uprataneskarcherom.sk, karcher.sk, kaercher.com/sk  vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely v súlade s ustanovením § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Súčasne dobrovoľne  súhlasí so spracúvaním zadaných osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, prípadne ďalších ním dobrovoľne poskytnutých údajov na účely:

informovania o produktoch, službách, podujatiach, ako aj použitia na účely prieskumu trhu a na zaistenie a vylepšenie kvality služieb a výrobkov v rámci marketingu

a to spoločnosťou KÄRCHER Slovakia, s.r.o., IČO : 43 967 663 so sídlom Bratislavská 31, 949 01 Nitra (ďalej len „prevádzkovateľ“)  po dobu zasielania informácií pokiaľ neprišlo k odvolaniu súhlasu.

Zároveň berie na vedomie :

  • že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a to písomne zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu, alebo poslaním e-mailu na adresu: info@karcher.sk ,
  • že jeho osobné údaje môže prevádzkovateľ  poskytnúť svojim sprostredkovateľom za podmienok stanovených zákonom,  že má právo  požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR,
  • že prevádzkovateľ deklaruje prijatie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie mojich osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom a prijaté opatrenia prevádzkovateľ podľa potreby aktualizuje.

Ďalšie informácie o zásadách pre spracovanie osobných údajov našou spoločnosťou nájdete tu.